|
УАІБ надала низку зауважень і пропозицій до проєкту змін до Положення про пруденційні нормативи

01 липня УАІБ взяла участь у засіданні Комітету НКЦПФР з питань нагляду та контролю за функціонуванням ринків капіталу та організованих товарних ринків, де розглядався проєкт рішення Комісії «Про затвердження Змін до Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками», затвердженого рішенням НКЦПФР від 01 жовтня 2015 року № 1597 (зі змінами).

Асоціація висловила свої зауваження до запропонованого проєкту змін, зокрема: щодо потенційного підвищення мінімального нормативного значення розміру власних коштів (регулятивного капіталу); щодо значно жорсткіших вимог до дебіторської заборгованості, яка не зменшує капітал першого рівня у складі регулятивного капіталу; щодо запровадження додаткового пруденційного показника для капіталу компаній з управління активами та адміністраторів недержавних пенсійних фондів («норматив концентрації кредитного ризику»).

Так, Асоціація наголосила, що зазначені у Пояснювальній записці до проєкту змін акти права ЄС насправді не поширюються на усіх професійних учасників ринків капіталу, зокрема таких, як КУА та АНПФ, адже вимоги до їхнього капіталу визначаються спеціальним законодавством для цих профучасників. Для КУА, зокрема, це Директива №2009/65/EC про координацію законів, підзаконних актів та адміністративних положень стосовно підприємств колективного інвестування в перевідні цінні папери (переклад, наданий НКЦПФР), яка тільки в окремих статтях посилається на деякі норми законодавства ЄС про пруденційні вимоги до капіталу, а точніше – Директиви 2006/49/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 14 червня 2006 р. про достатність капіталу інвестиційних фірм та кредитних установ.

При цьому представники УАІБ підкреслили, що у чинній редакції Положення № 1597 вже є пруденційні показники для КУА та АНПФ, передбачені вищевказаними Директивами ЄС, зокрема, розмір власних коштів для КУА та норматив достатності власних коштів для КУА та АНПФ. Більше того, для КУА та АНПФ раніше уже було додано один пруденційний показник, не передбачений законодавством ЄС для таких професійних учасників – коефіцієнт покриття операційного ризику, що може бути тільки частково виправдано тим, що цей ризик належить до істотних, основних у діяльності цих профучасників.

Відповідно, запровадження додаткових пруденційних показників для КУА та АНПФ Асоціація вважає некоректним, недоцільним і таким, що може суттєво зашкодити стабільній діяльності профучасників і загрожує нормальному функціонуванню ринку, особливо в нинішніх кризових умовах.

Асоціація також зазначила, що норми, які запроваджуються для регулювання їхньої діяльності, зокрема для КУА та АНПФ у цьому випадку, не повинні бути більш жорсткими, ніж це встановлено законодавством ЄС, адже впровадження його норм повинно сприяти підготовці компаній до роботи на міжнародному ринку капіталу, а не штучно знижувати їх конкурентоспроможність.

Що стосується запропонованих змін у розрахунку пруденційного показника «розмір регулятивного капіталу», відповідно до глави 2 розділу IІ Положення № 1597, то зменшення капіталу першого рівня на суму заборгованості інших осіб перед установою, у тому числі дебіторської заборгованості, термін сплати якої перевищує 30 календарних днів, УАІБ вважає дуже суттєвим і невиправданим звуженням спектру строковості усієї дебіторської заборгованості, яка може враховуватися у складі капіталу першого рівня, адже наявність поточної (короткострокової) дебіторської заборгованості (до 12 місяців) в активах підприємства – це нормальна практика при здійсненні його діяльності. Поточна дебіторська заборгованість включає зокрема дебіторську заборгованість за виданими авансами (наприклад, аванси за послуги АРІФРУ, НДУ, аванс за проведення аудиту та інше), дебіторську заборгованість за розрахунками з бюджетом, дебіторську заборгованість з нарахованих доходів (наприклад, нараховані відсотки за депозитними вкладами).

У ході обговорення представники Комісії погодилися змінити формулювання запропонованої норми і встановити певний ліміт для частини поточної дебіторської заборгованості строком понад 30 днів, яку можна буде продовжувати враховувати у складі регулятивного капіталу.

Також, учасники засідання обговорили запровадження прив’язки мінімального розміру регулятивного капіталу до нового поняття – «початкового» капіталу – замість «статутного», що застосовується нині. Оскільки Закон 738-ІХ у частині вимог до КУА та АНПФ посилається на спеціальне законодавство, а у спеціальному законодавстві щодо ІСІ та НПФ поняття початкового капіталу відсутнє, НКЦПФР готує відповідні зміни до ліцензійних умов діяльності, які узгодять усі відповідні нормативно-правові акти в цьому питанні. Врешті, Асоціація очікує, що мінімальний розмір регулятивного капіталу для КУА не буде суттєво відрізнятися від нормативного значення для розміру власних коштів, що діє нині.

Крім того, Асоціація запропонувала збільшити термін для набрання чинності змінами до Положення №1597, зважаючий на їхній значний вплив на діяльність профучасників. За результатами обговорення було запропоновано розмежувати терміни набрання чинності залежно від суті норми: у частині, що стосується приведення у відповідність до понять і вимог Закону № 738-ІХ, – залишити з дня, наступного за днем його офіційного опублікування; у частині додаткових або посилених вимог до професійних учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків Комісія погодилася відтермінувати набрання чинності відповідними нормами принаймні на один рік від дня офіційного опублікування змін.

Також, Асоціація, виходячи з практики діяльності своїх членів, запропонувала внести уточнюючу зміну до Положення № 1597 для забезпечення можливості і коректності врахування нерозподіленої частини прибутку поточного року, підтвердженого аудитором, у складі капіталу першого рівня, оскільки наразі практика Комісії з цього питання не дозволяє такого врахування. УАІБ надала регулятору запропоновану редакцію відповідної норми Положення № 1597, із якою представники НКЦПФР погодилися.