|
Змінено процедуру припинення інститутів спільного інвестування

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) повідомляє, що 21.08.2020 набрало чинності рішення Комісії від 25.06.2020 №318 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів НКЦПФР (щодо припинення інститутів спільного інвестування)“, зареєстроване в Міністерстві юстиції України від 07.08.2020 за №759/35042, №760/35043.

Документом передбачено, що ліквідаційна комісія інституту спільного інвестування (ІСІ), який на дату набуття чинності цього рішення перебуває в процесі ліквідації та в активах якого знаходяться цінні папери, до яких в системі депозитарного обліку встановлено відповідні обмеження, а саме:

  • на підставі судового рішення або рішення уповноваженого законом державного органу чи його посадової особи;
  • на підставі рішення Комісії, прийнятого на вимогу уповноваженого законом державного органу або його посадової особи;
  • або у зв’язку з настанням термінів та строків погашення боргових цінних паперів, встановлених рішенням про емісію/проспектом цінних паперів, та невиконанням емітентом боргових цінних паперів своїх зобов’язань (невиплата доходу за цінними паперами, непогашення цінних паперів, у тому числі невиплата частини чи повної номінальної вартості цінних паперів);
  • перебуванням емітента в процесі ліквідації, строк якої перевищує строк ліквідації корпоративного інвестиційного фонду/пайового інвестиційного фонду — має право протягом трьох місяців з дати набуття чинності цього рішення провести розрахунки з учасниками такого фонду та подати до Комісії документи для скасування реєстрації випуску цінних паперів фонду, за наступних умов: отримання згоди всіх учасників фонду на такі розрахунки; здійснення всіх заходів, які передують проведенню розрахунків з учасниками фонду.

На початку такої процедури необхідно додати до письмового повідомлення Комісії щодо прийнятого рішення про ліквідацію фонду документи, засвідчені підписом голови ліквідаційної комісії:

  • копію звіту про фінансовий стан фонду складеного станом на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію;
  • копію довідки про вартість чистих активів фонду, розрахованої на кінець робочого дня, що передує дню прийняття рішення про ліквідацію.

Комісією запроваджено механізм здійснення розрахунків з учасниками фондів до реалізації (розподілу)/погашення протягом строку ліквідації фондів за умови письмової згоди всіх учасників таких фондів на здійснення цих розрахунків. Зазначений механізм передбачає здійснення ліквідаційною комісією всіх необхідних заходів щодо його реалізації. Завершення кожного з етапів припинення фондів супроводжується наданням до Комісії відповідних підтверджуючих документів.

Подання до Комісії документів для виключення відомостей про фонд з Реєстру здійснюється протягом п’ятнадцяти робочих днів:

  • з дати винесення уповноваженою особою Комісії розпорядження про скасування реєстрації випуску акцій Фонду, проспекту емісії акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у разі відсутності після скасування реєстрації в активах фонду цінних паперів, щодо яких в системі депозитарного обліку не знято відповідні обмеження;
  • з дати закриття в депозитарній установі рахунку в цінних паперах фонду, які були відкриті компанією з управління активами з метою обслуговування активів фонду.

Рішення розроблено з метою вирішення проблемних питань, пов’язаних з порядком припинення корпоративного інвестиційного фонду і пайового інвестиційного фонду.