|
Створення КІФ

Корпоративний інвестиційний фонд (КІФ) - це інститут спільного інвестування (далі - ІСІ), який створюється у формі відкритого акціонерного товариства і провадить виключно діяльність із спільного інвестування. Корпоративний інвестиційний фонд здійснює свою діяльність за умови, якщо 60 або більше відсотків середньорічної вартості активів, що належать йому на праві власності, вкладені в цінні папери, корпоративні права та нерухомість. Корпоративний інвестиційний фонд не може бути заснований юридичними особами, у статутному капіталі (фонді) частка держави або органів місцевого самоврядування яких перевищує 25 відсотків. Органами управління корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів та наглядова рада. Вищим органом корпоративного інвестиційного фонду є загальні збори акціонерів. Загальні збори акціонерів обирають членів наглядової ради корпоративного інвестиційного фонду. Розмір початкового статутного капіталу фонду не може бути менше, ніж 1250 мінімальних заробітних плат.

Початковий статутний капітал корпоративного інвестиційного фонду формється за рахунок:
1. Грошових коштів.
2. Державних цінних паперів.
3. Цінних паперів інших емітентів, допущених до торгів на фондовій біржі.
4. Об'єктів нерухомості, необхідних для забезпечення статутної діяльності. Збільшення статутного капіталу корпоративного інвестиційного фонду здійснюється виключно за рахунок грошових коштів акціонерів, внесених шляхом придбання ними акцій. Акції корпоративного інвестиційного фонду повинні бути тільки простими іменними.

Корпоративний інвестиційний фонд не має права:
- Емітувати та розміщувати цінні папери, окрім акцій;
- Залучати позики або кредит у розмірі, що перевищує 10 відсотків його активів;
- Надавати активи під заставу в інтересах третіх осіб;
- Розміщувати акції за ціною нижче номінальної вартості;
- Розміщувати акції за ціною нижче вартості чистих активів корпоративного інвестиційного фонду в розрахунку на одну акцію;
- Розміщувати акції понад проголошену кількість;
- Відмовитись від викупу власних акцій;
- Створювати будь-які спеціальні або резервні фонди.
КІФ реєструється у порядку, передбаченому для відкритих акціонерних товариств.

Порядок створення КІФ:
-
Ухвалення зборами засновників рішення про: 
1. Створення КІФ;
2. Закрите (приватне) розміщення акцій;
3. Затвердження проекту статуту КІФ
- Формування початкового статутного капіталу КІФ;
- Надання НКЦПФР заяви та всіх необхідних документів на узгодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. З цією метою в НКЦПФР подаються такі документи:
1. Заява про погодження проекту статуту КІФ та реєстрації випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ.
2. Протокол зборів засновників КІФ, засвідчений підписом засновників КІФ, а у разі, якщо засновниками є юридичні особи - їх печатками.
3. Проект статуту КІФ, затвреджений рішенням зборів засновників.
4. Виписку банківської установи про внесення засновниками КІФ грошових коштів на тимчасовий рахунок (подається у разі, якщо оплата акцій здійснювалась грошовими коштами).
5. Копію акта оцінки майна або звіту про оцінку майна, завірену підписом уповноваженої особи, та копію рецензії на звіт про оцінку майна (акт оцінки майна) - подається у разі, якщо оплата акцій здійснювалась нерухомістю.
6. Довідку організатора торгівлі про результати біржових торгів про діапазони цін на зареєстровані на цьому організаторі торгівлі найбільшу пропозицію на покупку і найменшу пропозицію на продаж цінних паперів, якими формується початковий статутний капітал КІФ на останній робочий день перед днем прийняття рішення про створення КІФ (подається у разі, якщо оплата акцій здійснювалась цінними паперами).
- Узгодження НКЦПФР проекту статуту та реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ. Реєстрація випуску акцій з метою формування початкового статутного капіталу КІФ та видача тимчасового свідоцтва про реєстрацію цього випуску є підставою для внесення випуску акцій до реєстру випуску цінних паперів інститутів спільного інвестування;
- Присвоєння акціям КІФ міжнародного ідентифікаційного номера цінних паперів;
- Договір з депозитарієм цінних паперів про обслуговування емісії цінних паперів;
- Оформлення глобального сертифікату;
- Закрите (приватне) розміщення акцій серед засновників КІФ;
- Затвердження установчими зборами КІФ результатів закритого (приватного) розміщення акцій серед засновників КІФ, затвердження статуту, обрання членів наглядової ради КІФ, затвердження проектів договорів з компанією з управління активами;
- Реєстрація КІФ та його статуту в органах державної реєстрації;
- Укладання договорів з компанію з управління активами та зберігачем;
- Надання до НКЦПФР всіх необхідних документів на реєстрацію звіту про результати закритого (приватного) розміщення акцій КІФ, регламенту КІФ та внесення КІФ до Єдиного державного реєстру інститутів спільного інвестування (ЄДРІСІ).
Звертаємо Вашу увагу, що порушення вищевказаного порядку тягне за собою відмову в реєстрації з боку компетентних органів. Протягом шести місяців з дня державної реєстрації корпоративного інвестиційного фонду як юридичної особи, корпоративний інвестиційний фонд зобов'язаний зареєструвати регламент. Загальний термін складає 50-60 робочих днів.